top of page

Nie poszukujemy doskonałości, dobrze wiedząc, że nie ma jej wsród ludzi; Poszukujemy jednak takiej (...) menedżerskiej konstytucji, której wady byłyby najbardziej zasługujące na wyrozumiałość.

Algernon Sidney/dr Artur Smolik

cytat ten pochodzi z Konstytucji wolności, Friedrich A. von Hayek'a

Każda grupa społeczna może rozwijać się, podnosić standardy swojego działania jeżeli ma punkty odniesienia, w relacji do których lub w zgodzie z którymi może działać. Państwa mają konstytucje, czyli najwyższe akty prawne, a grupy społeczne katalog standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania.

Serdecznie zapraszamy do wdrażania zasad i idei Kodeksu Etyki Menedżerskiej, jako potwierdzenia, iż kadra zarządzająca w Państwa firmach działa transparentnie, mając w najwyższym priorytecie kluczowe grupy interesariuszy w ramach procesów biznesowych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie wdrożenia zasad etyki menedżerskiej, napisz do nas, pomożemy.

Kodeks etyczny

KODEKS ETYKI MENEDŻERSKIEJ

 

1. Jako Menedżerowie i Menedżerki jesteśmy przekonani, że nasza odpowiedzialność polega przede wszystkim na:

  • dostarczaniu klientom i konsumentom produktów (wyrobów lub usług) właściwej jakości;

  • czynieniu tego w długim horyzoncie czasowym;

  • zapewnianiu należytych relacji z głównymi interesariuszami firmy;

  • postępowaniu zgodnie z prawem i normami moralnymi. 

 

2. Dążymy do tego, by prowadzone przez nas firmy i zespoły cieszyły się zaufaniem interesariuszy (tj. klientów i konsumentów, pracowników, akcjonariuszy, innych menedżerów, dostawców i odbiorców) oraz konkurentów i społeczeństwa.

 

3. Opinie i sugestie interesariuszy naszych firm są rozpatrywane z należytą starannością i brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

 

4. Kultura organizacyjna naszych firm przejawia się w odpowiedzialności za pracowników oraz ich odpowiedzialności za powierzone im zadania.

 

5. Każdy zatrudniony pracownik - kobieta i mężczyzna – nie jest dyskryminowany, jego godność jako osoby jest uszanowana, jego praca jest godziwie i terminowo wynagradzana, a środowisko pracy jest bezpieczne i zdrowe.

 

6. Kierowanie firmą na wszystkich szczeblach pełnione jest umiejętnie i z dbałością o przestrzeganie norm moralnych, służąc tym samym za wzór postępowania.

 

7.  Wymaga to od nas aktywnego, bezpiecznego, a zarazem przejrzystego prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej oraz operacji finansowych, a także gotowości do ponoszenia konsekwencji w przypadku pomyłek. 

 

8. Czyniąc to jesteśmy solidnymi partnerami w działalności polegającej na tworzeniu dóbr oraz pomnażaniu wartości, a uczciwy zysk i rzetelna konkurencja świadczą o naszej zdolności do twórczego reagowania na zmiany zachodzące w środowisku społecznym, w jakim działamy. 

 

9. W trosce o dobro wspólne, w tym o środowisko naturalne, podejmujemy ważne społecznie inicjatywy oraz sprawujemy mecenat na miarę posiadanych możliwości.

 

10. O naszej integralności świadczy zgodność naszych słów i naszych czynów.

*Kodeks etyczny menedżera powstał w 2019 roku, jako odpowiedź na brak wytycznych definiujących kluczowe odpowiedzialności zawodowe menedżerów i menedżerek (rozumianych, jako osoby zarządzające ludźmi). Powstał z pasji do zarzadzania i szacunku do trudnej profesji, jaką jest zawód menedżera, menedzerki.

Jego twórcą jest dr Artur Smolik, który opracował zasady Kodeksu Etyki Menedżerskiej, w oparciu o materiał przygotowany przez prof. Wojciecha Gasparskiego (Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN&WSPiZ); 21.04.2005 r., przy współpracy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

bottom of page