top of page

STATUT FUNDACJI ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO - MANAGE OR DIE

 

Postanowienia ogólne (wersja robocza)

 

§1

1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die" i dalej w Statucie zwana jest "Fundacja Manage or Die".

2. Fundacja Manage or Die została ustanowiona przez Artura Smolika, zwanego dalej "Fundatorem", na podstawie aktu notarialnego sporządzonego Rep. A nr .... przez Notariusza ...., w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. ..., w dniu .... roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja Manage or Die może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§2

1. Siedzibą Fundacji Manage or Die jest m. Wrocław.

2. Terenem działalności Fundacji Manage or Die jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja Manage or Die może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

§3

 

Czas trwania Fundacji Manage or Die jest nieoznaczony.

 

Cele i zasady działania Fundacji Manage or Die

 

§4

1. Celem Fundacja Manage or Die jest wspieranie ...

2. Fundacja Manage or Die realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) ...,

2) tworzenie i popieranie inicjatyw mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji Manage or Die,

3) sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji Manage or Die,

4) działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i rozwiązaniach w dziedzinie zarządzania służących rozwojowi polskiej kadry menedżerskiej,

5) inicjowanie i wspieranie szkoleń lub innych inicjatyw edukacyjnych z obszaru zarządzania i psychologii zarzadzania,

6) podejmowanie inicjatyw na rzecz konsolidowania polskiego środowiska menedżerskiego,

7) podejmowanie działań służących promowaniu kultury zarządczej, wysokich standardów menedżerskich w ...,

8) organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla uczniów i studentów z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości.

3. Działalność statutowa Fundacji Manage or Die może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja Manage or Die może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.

5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji Manage or Die.

6. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja Manage or Die może inicjować seminaria, wydarzenia sportowe, konferencje, publikacje medialne.

 

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Rada.

3. Rada może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§6

1. Majątek Fundacji Manage or Die stanowi jej fundusz założycielski w kwocie ... zł (słownie: ...c) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację Manage or Die.

2. Dochody Fundacji Manage or Die mogą pochodzić w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji oraz grantów,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku Fundacji Manage or Die,

5) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

6) odsetek i depozytów bankowych,

7) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy.

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

8. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady, członków Zarządu lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

9. Fundacja tworzy fundusz rezerwowy, na który są przelewane środki pochodzące z dochodów określonych w ust. 6, jeżeli taka jest wola darczyńcy. Fundusz może być wykorzystywany na cele wskazane na piśmie przez darczyńcę, a w braku wskazania przez niego tych celów na działalność Fundacji. Wykorzystanie środków funduszu rezerwowego wymaga zgody Rady Fundacji. Odsetki od lokat środków funduszu rezerwowego nie podlegają powyższym ograniczeniom.

 

§ 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Organy Fundacji

 

§8

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej "Radą",

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

2. Rada może powoływać inne organy i określać ich kompetencje.

 

Rada Fundacji

 

§9

1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z co najmniej trzech członków.

3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada.

5. Członkowie Rady:

1) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania,

2) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator nie może w ten sposób zostać pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

8. Przewodniczącym Rady jest z mocy statutu Fundator. W przypadku niemożności sprawowania przez Fundatora funkcji Przewodniczącego Rady, w szczególności śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§10

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie.

4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeśli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacja, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.

5. Rada może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie oraz będą uczestniczyć w jej podjęciu. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie ze wszystkimi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne ze sprzeciwem danego członka Rady, co do takiego trybu podjęcia uchwały. Z przebiegu takiego głosowania Przewodniczący sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

6. Uchwała Rady podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 5 i 6 powyżej nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowania w sprawach osobowych.

 

§11

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Fundacji Manage or Die,

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,

5) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,

6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

7) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

8) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,

9) ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,

10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

11) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

12) delegowanie członków Rady na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,

13) wyrażanie zgody na utworzenie stałej lub czasowej placówki terenowej.

 

§12

 

Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§13

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 

§14

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

 

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

2) zarządzanie majątkiem Fundacji,

3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

4) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu,

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

6) realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę,

7) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Rady Fundacji.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Do głosowania Zarządu w tym trybie stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 4-6.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:

1) roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Fundacji nie później niż do 31 marca roku, którego te plany dotyczą zarządzanie majątkiem Fundacji,

2) roczne sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji nie później niż do 31 marca roku, następującego po roku, którego te sprawozdania dotyczą.

 

Sposób reprezentacji

 

§16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 5000 (słownie: pięciu tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

Organizacja Fundacji

 

§17

Strukturę organizacyjną Fundacji określi Rada w formie regulaminu.

 

Zmiana Statutu

 

§18

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, zawsze za zgodą Przewodniczącego Rady.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W takim przypadku, do ważności uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§19

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

 

Likwidacja Fundacji

 

§20

1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej nie powoła likwidatorów, likwidacje Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

bottom of page